13 paź 2017

Biblia dla świata

Chrześcijanin jest „Biblią dla świata” i to jedyną, którą świat czyta.

Nasze życie jest jawne dla świata. Podczas gdy jedna osoba czyta Biblię, sto osób odczytuje nasze życie. Ludzie światowi potrafią udzielić odpowiedzi na zimną, pozbawioną serca teologię. Mogą zaprzeczyć logice prawdy, ale nie ma żadnego kontrargumentu przeciw pobożnemu życiu, „żywemu listowi”. Paweł pisze w Drugim Liście do Koryntian 3,2: Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. W następnym wersecie pisze: Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym (w. 3).
Przesłanie apostoła polega na tym, że każdy chrześcijanin jest w swym nowym życiu świeżym objawieniem prawdy i mocy Ewangelii — listem wysłanym do świata, by zaświadczyć o Chrystusie. Najmocniejszym argumentem przemawiającym za prawdą chrześcijaństwa jest pełne Ducha życie. Najlepszym sposobem doprowadzenia ludzi do wiary w cuda jest ukazywanie cudu odrodzenia i jego mocy w naszym życiu. Najlepszym dowodem zmartwychwstania Chrystusa jest chrześcijanin żyjący zmartwychwstałym życiem.

Życie Chrystusowym życiem.

Miłość, która błyszczy z odrodzonego życia, jest widoczna. Ten list jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. Jest to widzialna moc, tzn. że przejawia się w skutkach, jakie przyniosła w tym grzesznym świecie. Miłość Boża rozlana w sercu przez Ducha Świętego, który jest nam dany, zapisała wszystkie jasne karty minionej historii. Wcielona w życie chrześcijanina nie może się skryć.

To kochający Chrystus skłonił apostoła Pawła do takiego życia pełnego poświęcenia, ofiarności i cierpienia, jakiemu wrogość niewierności nigdy nie zdołałaby sprostać. On sam był największym żywym listem epoki Nowego Testamentu. Któż może zmierzyć moc tego życia, które dosięga nas dzisiaj poprzez wieki?
On był wcieleniem wszystkiego, co napisał dla kościoła. We wszelkim wzniosłym przedstawieniu Ewangelii Chrystusa wyróżnia się osobowość tego apostoła.

Jaki rodzaj „Biblii” świat czyta w nas?

„Żywy list” nie wymaga żadnego tłumaczenia, by być rozumianym w każdym kraju pod każdą szerokością geograficzną. Uniżone, święte, łagodne życie Chrystusowe głosi Ewangelię zwykłemu uchu na całym świecie. Najbardziej elokwentna i rozbudowana przemowa o zbawieniu, uświęceniu, oddzieleniu i służbie jest mdła oraz bezskuteczna w porównaniu z elokwencją pokornego i świętego kroczenia z Bogiem przez życie. Czym jest jakikolwiek opis chrześcijaństwa na papierze w porównaniu do żywego listu, który mogą wszyscy czytać? Światłość bezinteresownego chrześcijańskiego życia nie może się ukryć. Nie potrzebuje żadnej reklamy.

Z Dziejów Apostolskich 4,13 dowiadujemy się, że na długo zanim Piotr i Jan napisali swe listy apostolskie, rządcy żydowscy poznali ich, że byli z Jezusem. Nie mogli zamknąć oczu na ten fakt. Oni byli listami Chrystusa, które uczeni w Piśmie i faryzeusze musieli czytać. Wrogowie Ewangelii mieli kłopot, ponieważ nie umieli odpowiedzieć apostołom. Gdybyśmy byli tak wierni jak apostołowie, wszyscy, którzy napotykają nas w relacjach towarzyskich, politycznych czy biznesowych, byliby zmuszeni widzieć w nas coś z ufności i mocy Ewangelii. Nie na kamiennych tablicach, ale na cielesnych tablicach serca.

Jaki rodzaj Biblii, drodzy przyjaciele, widzicie we mnie? Czy widzicie brudną Biblię? Czy widzicie Biblię pełną błędów i kłamstw? Czy widzicie obłudną Biblię? Czy w moim życiu można zobaczyć, usłyszeć i dostrzec prawdę Bożego Świętego Słowa? Czy żyję jako żywy list tym, co Bóg zapisał i objawił nam w Jego Księdze – Biblii Świętej?

Niech Bóg nas wszystkich wesprze w te ciemne dni, abyśmy byli prawdziwymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi. Niech to, co grzesznik widzi w nas, nie będzie kamieniem obrazy, o który się potknie, by wpaść do piekła.
Niech Bóg pomoże nam być listami wskazującymi wszystkim ludziom na Chrystusa!
Herald of His Coming
Gospel Revivals Inc.
PO Box 279 Seelyville, IN 47878
Fax: 812-442-6201
gospelrevivals@cs.com
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
źródło: Ziarno prawdy (02.2014)

Przebudzenie duchowe