Cytaty z Biblii
Stary Testament

Nowy Testament
RdzKsięga Rodzaju
MtEwangelia wg św. Mateusza

WjKsięga Wyjścia
MkEwangelia wg św. Marka

KpłKsięga Kapłańska
ŁkEwangelia wg św. Łukasza

LbKsięga Liczb
JEwangelia wg św. Jana

PwtKsięga Powtórzonego Prawa
DzDzieje Apostolskie

JozKsięga Jozuego
RzList do Rzymian

SdzKsięga Sędziów
1 Kor1 List do Koryntian

RtKsięga Rut
2 Kor2 List do Koryntian

1 Sm1 Księga Samuela
GaList do Galatów

2 Sm2 Księga Samuela
EfList do Efezjan

1 Krl1 Księga Królewska
FlpList do Filipian

2 Krl2 Księga Królewska
KolList do Kolosan

1 Krn1 Księga Kronik
1 Tes1 List do Tesaloniczan

2 Krn2 Księga Kronik
2 Tes2 List do Tesaloniczan

EzdKsięga Ezdrasza
1 Tm1 List do Tymoteusza

NeKsięga Nehemiasza
2 Tm2 List do Tymoteusza

TbKsięga Tobiasza
TtList do Tytusa

JdtKsięga Judyty
FlmList do Filemona

EstKsięga Estery
HbrList do Hebrajczyków

1 Mch1 Księga Machabejska
JkList św. Jakuba

...2 Księga Machabejska
1 P1 List św. Piotra

HiKsięga Hioba
2 P2 List św. Piotra

PsKsięga Psalmów
1 J1 List św. Jana

PrzKsięga Przysłów
2 J2 List św. Jana

KohKsięga Koheleta
3 J3 List św. Jana

PnpPieśń nad Pieśniami
JudList św. Judy

MdrKsięga Mądrości
ApApokalipsa św. Jana

SyrMądrość Syracha
IzKsięga Izajasza
JrKsięga Jeremiasza
...Lamentacje
BaKsięga Barucha
EzKsięga Ezechiela
DnKsięga Daniela
...Księga Ozeasza
JlKsięga Joela
...Księga Amosa
...Księga Abdiasza
...Księga Jonasza
MiKsięga Micheasza
NaKsięga Nahuma
HaKsięga Habakuka
SoKsięga Sofoniasza
AgKsięga Aggeusza
ZaKsięga Zachariasza
MaKsięga Malachiasza
Przebudzenie duchowe